หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-22 09:37:49

18 พฤศจิกายน 2564 

????????รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????????เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โ

????????ดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม