หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงเหตุผลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet
ประชุมชี้แจงเหตุผลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-18 21:46:45

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนางสาวกนกกร ผิวอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ 

????????เข้าประชุมชี้แจงเหตุผลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet 

????????โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน มติที่ประชุมเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว