หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนท่าทราย จังหวัดนครนายก
ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนท่าทราย จังหวัดนครนายก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-17 20:48:04

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 

????????อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนท่าทราย จังหวัดนครนายก ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และจัดทำคู่มือการใช้ facebook business suite 

????????โดยใช้โมเดลจากงานวิจัยของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน