หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564
ให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-16 21:17:25

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พท.ป.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

▶▶กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 รหัส 61 และส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 (ATK) SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (for Self-testing) ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่กำลังจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไว้ใช้ตรวจด้วยตัวเอง

????????นอกจากนี้คณาจารย์สาขาวิชาฯ ยังได้ชี้แจงการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ ด้านเวชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทยด้านและเภสัชกรรมไทย เกี่ยวกับการเก็บเคส เกณฑ์การประเมิน โดยอาจารย์ พท.ป. สิริภา แหยมมี และอาจารย์ พท.ป. ปภาวี สุขดี

????????โดยมีอาจารย์ พท.ป.กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข หัวหน้าสาขาฯ ได้ให้คำแนะนำการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพอีกด้วย 

????????????ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม