หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > TCAS65 เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565
TCAS65 เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-16 00:37:12

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

????????เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565 

????????ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03

????????รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio

▶▶แฟ้มสะสมผลงาน

▶▶GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50

▶▶ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน/ ใบรับรองการศึกษาดูงาน /หรือฝึกปฏิบัติการทางด้านการแพทย์แผนไทย

▶▶ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ถ้ามี