หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา"
การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-01-20 11:05:03

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา" จัดโดย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ
การประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา” นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่าน เป็นการประชุมนำร่องเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์การใช้กัญชากับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ” ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างมาก โดยการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นได้ด้วยการประสานความร่วมมือจาก 3 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขากัญชาเวชศาสตร์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, องค์การเภสัชกรรม และภาคเอกชน อาทิ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด, บริษัท Radient Technologies, บริษัท ESM จำกัด, บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้พบปะผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านการสกัด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และรับข่าวสารเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดกัญชา อีกด้วย ทั้งนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ เป็นแห่งประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป