หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่
ประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-01-20 10:53:50

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ และ สายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ผ่าน VDO CONFERENCE ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและได้บรรยายเรื่อง อนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง งานวิจัยสู่นวัตกรรม รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาจารย์ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ บรรยายเรื่อง การบริหารทรัพย์สินและรายได้ในศตวรรษที่ 21 และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนสารสนเทศ แนะนำวิธีการใช้แอพพลิเคชั่น SSRU EVENT