หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > ประชุมพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ปีงบประมาณ 2562
ประชุมพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:01:47

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 คณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานประชุมพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย อาทิ การสร้างนักวิจัยระบบสุขภาพ การบริหารโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยของ สวรส. การรายงานผลงานตามงวด การเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการวิจัยอย่างมืออาชีพ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร