หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ความอนุเคราะห์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหนังสือและตำราทางการแพทย์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ความอนุเคราะห์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหนังสือและตำราทางการแพทย์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:22:00

22 มิถุนายน 2561 นายยุทธนา เสมอจิต บรรณารักษ์ห้องสมุด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหนังสือและตำราทางการแพทย์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้กับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งนี้ ขอขอบคุณคุณวรรณลักษณ์ อุ่นมา และคุณสุมาลี พงศ์ดิลก บรรณารักษ์หอสมุด คณะแพทยศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือประสานงานเป็นอย่างดี