หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจว่าจะมีวิธีทวนสอบฯ ได้อย่างไรบ้าง จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
อบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจว่าจะมีวิธีทวนสอบฯ ได้อย่างไรบ้าง จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:44:53

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจว่าจะมีวิธีทวนสอบฯ ได้อย่างไรบ้าง จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม