" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ชุมชน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-01-18 12:57:19

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคณาจารย์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มชมรมแผนไทยของจังหวัดสมุทรสงครามให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ณ บ้านสวนลิ้นจี่ แม่กลอง รีสอร์ท ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม