หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:41:51

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1. นางสาวพนิตษา วรรณทอง สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 ลำดับที่ 2. นางสาวบุญศิริ แก้วทองพันธ์ สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 และลำดับที่ 3. ได้แก่ นางสาวสุชาวดี หนูขวัญ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา