หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-03 11:12:16

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยมีผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ประธาน ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ กรรมการ ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ และ นางสาวพุ่มพวง กล้าหาญ นางสาวจีรวรรณ พิสุทธิพันธ์ ว่าที่ ร้อยตรีหญิง คณสร บุญเรือง เลขานุการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม