หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาวิทยาลัย ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาวิทยาลัย ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:07:50

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาวิทยาลัย ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทีมวิทยากรในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม