หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > “ห้องเรียนเทคโนโลยีเพื่อเลขานุการการแพทย์” IT Classroom
“ห้องเรียนเทคโนโลยีเพื่อเลขานุการการแพทย์” IT Classroom

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-11 15:05:38

“ห้องเรียนเทคโนโลยีเพื่อเลขานุการการแพทย์” IT Classroom

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล, อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท และอาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดห้องเรียนพิเศษ “ห้องเรียนเทคโนโลยีเพื่อเลขานุการการแพทย์” ขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2201 เพื่อให้นักศึกษาสาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขได้ฝึกความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ MS Office สนับสนุนงานด้านเลขานุการและเวชระเบียน ในการนี้ทีมงานบันทึกเทปโทรทัศน์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมและให้เกียรติบันทึกการถ่ายทำระหว่างการเรียนการสอนอีกด้วย