" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 13/2560
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 13/2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-25 11:31:30

21 ธ.ค. 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 13/2560 เรื่องจำนวนผู้สมัครสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1)ประจำปีการศึกษา 2561  และความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ การจัดทำเวปไซต์ภาษาอังกฤษ และติดตามความก้าวหน้าแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานการประชุม