" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2560
วันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-11-17 11:42:45

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการสนับสนุนวันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2560 โดย อาจารย์ ดร. รัตนา ปานเรียนแสง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฝ่ายวิชาการ, อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และ อาจารย์ธัญญะ พรหมศร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเปิดกรวยธูปเทียนแพ วางพานพุ่มดอกไม้ และนำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

https://www.facebook.com/CollegeOfAlliedHealthSciences/photos/pcb.1658745427516742/1658741587517126/?type=3&theater