หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “DSPM ประเมินพัฒนาเด็กเติบโตสมวัย”
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “DSPM ประเมินพัฒนาเด็กเติบโตสมวัย”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 13:27:21

4 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์ณัฐสินี แสนสุข หัวหน้าแขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “DSPM ประเมินพัฒนาเด็กเติบโตสมวัย” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้และเข้าใจถึงหลักการประเมินพัฒนาการทั่วไปตามแนวคิด Developmental Surveillance and Promotion Manual โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 60 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จากนั้น นักศึกษาชั้นปี 3 นำเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ประจำสาขา ในตอนท้าย อาจารย์ นายแพทย์ธนูศักดิ์ รังสีพรหม และอาจารย์ ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดงาน