หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เตรียมฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เตรียมฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-11 14:48:21

เตรียมฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

     วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษา ได้ทบทวนทักษะและความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียน ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ก่อนจะลงสู่พื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉู่ฉี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดปากสมุทร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบังปืน ที่ให้ความอนุเคราะห์ความรู้ก่อนการปฏิบัติงานการฝึกงานจริง ณ ห้อง 2402 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา