หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 15:59:34

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยก่อนเริ่มพิธี ร่วมรับฟังวงดนตรีและนักร้องประสานเสียงขับร้องเพลง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนักศึกษารับชมวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย จากนั้น รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ แนะนำวิธีเรียนอย่างไร ให้มีความสุข ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะนำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การศึกษาฯ และผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับ Life skills ทักษะชีวิต

 (ช่วงบ่าย) บุคลากรจากกองพัฒนาการนักศึกษา แนะนำนักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และบุคลากรจากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นอันเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่