หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > “สอบปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพ และการพันผ้า” ในรายวิชาการเคหะพยาบาลและการปฐมพยาบาล (Home Nursing and First Aid)
“สอบปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพ และการพันผ้า” ในรายวิชาการเคหะพยาบาลและการปฐมพยาบาล (Home Nursing and First Aid)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 13:13:53

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์วรรณี พรมด้าว “สอบปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพ และการพันผ้า” ในรายวิชาการเคหะพยาบาลและการปฐมพยาบาล (Home Nursing and First Aid) นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2 ณ ห้องหัตถเวชกรรมไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม