หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ)
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-03 14:12:49

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ)

     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 อ.วัลลภา วาสนาสมปองจัดการประชุมชี้แจงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ) ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมนายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ชั้น5 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำชี้แนะแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยอาจารย์พี่เลี้ยง