หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:00:04

  • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตามนโยบาย  3 ดี (3D) ที่มุ่งเน้นภารกิจ 3 ด้าน  อันได้แก่ การส่งเสริมด้านประชาธิปไตย (Democray)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Decency) และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ และยังให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้สิทธิเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม