หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-12-25 11:06:52

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ผศ.พิเศษ.ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และนายแพทย์โมลี  วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ประธานฝ่ายโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างกันในด้านการศึกษา การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา