หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมผู้นำนักศึกษาเรื่องการรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมผู้นำนักศึกษาเรื่องการร ...
2019-07-19 12:57:05
หลักสูตรเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ร้อยเอก นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และส ...
2019-07-19 12:55:30
ประชุมผู้นำนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการรับน้องใหม่ของแต่ละสาขา ถึงข้อปฏิบัติและแนวทางในการรับน้องใหม่ให้เป็นไปในแนวสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ ...
2019-07-19 12:53:51
ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากโรงเรียนศรัทธาสมุทร
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจ ...
2019-07-19 12:52:22
การประชุม กรรมการบริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในการป ...
2019-07-19 12:47:36
ออกร้านจัดแสดงสินค้า ในงานเพื่อนพึ่ง(ภา) 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกร้านจัดแสดงสินค้า ในงานเพื่อนพึ่ง(ภา) 2562 นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของอ ...
2019-07-19 12:45:44
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายประยูร เสมอจิตร บิดาของนายยุทธนา เสมอจิตร เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทร ...
2019-07-19 12:43:54
สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5 รอบรับตรงอิสระเพิ่มเติม
3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และ อาจารย์แสงสิ ...
2019-07-19 12:38:31
ข่าวย้อนหลัง