หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหา ...
2019-11-15 16:12:16
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจัง ...
2019-11-15 16:09:00
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้...ธนาคารขยะ...การทำงานในทีมงานคุณภาพและชุมชนต้นแบบ นักศึกษาได้รับการหล่อหลอมความเป็นนักสาธารณสุขที่แท้จริง
...เน้นปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ผสานจิตอาสา บูรณการสุขภาพชุมชน...สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4 วิทยาลั ...
2019-11-15 15:41:02
กิจกรรมการนวดน้ำมันเพื่อสุขภาพและความงาม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนศรัทธาสมุทรและนักศึกษาเข้าร่วมฝึกการนวดฯในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.พีรดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทย ...
2019-11-15 15:33:22
จัดกิจกรรมการทำหัตถการ การเย็บแผล โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนศรัทธาสมุทรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศา ...
2019-11-15 15:30:04
นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฝึกประสบการณ์ (work experience)
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครา ...
2019-11-15 15:27:23
อบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าอบรมมาตรฐานภาษาอัง ...
2019-11-15 15:24:42
ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและการประเมินการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ รวมทั้งเข้าใจวงจรชีวิต การป้องกัน การควบคุม และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศ ...
2019-11-15 15:22:22
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 (เวลา 14.30-15.30 น.) รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดี พร้อมด้วยคณะก ...
2019-11-15 15:19:24
ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2561
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 (08.30-12.00 น.) ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาล ...
2019-11-15 15:14:27
ข่าวย้อนหลัง