หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการค่ายอาสาพัฒนาบริการชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม น ...
2018-03-15 13:38:26
โครงการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 29 “ 80 ปี ศักดิ์ศรีแห่งสวนสุนันทา ”
24 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เ ...
2018-03-15 13:36:47
“การป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลงในผู้สูงอายุ”
8 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลผู้สู ...
2018-02-26 11:05:57
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบุคลากรจากกองบริการวิชาการการศึกษา เข้าประชุมหารือทางวิชาการ ตามโครงการวิชาการสัญจร ประจำปี 2561
8 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจ ...
2018-02-26 11:03:47
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี นาย ...
2018-02-26 11:01:26
ข่าวย้อนหลัง