หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2017-11-08 10:41:19
อาจารย์วรรธนะพรมดู่ครูสอนวิชาชีพชั้นปีที่ 1
2 ตุลาคม 2560 อาจารย์วรรธนะพรมดู่ครูสอนวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศูนย์การศึกษาจ ...
2017-11-01 13:45:46
ประชุมหารือความร่วมมือและศึกษาดูงาน (MOM) ระหว่างวิทยาลัยสหเวชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
29 กันยายน 2560 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานประชุมหารือความร่วมมือ ...
2017-10-03 16:11:57
พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย
24 กันยายน 2560 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2017-10-03 16:09:21
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560 ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-08-10 14:56:20
โครงการสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง พิธีฝากตัวเป็นศิษย์และอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560
2-4 สิงหาคม 2560 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2018-08-10 14:45:56
โครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
31 สิงหาคม 2560 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดง ...
2017-10-03 16:02:30
ร่วมแสดงมุทิตาจิต 90 ปี ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) นพ.ทรงฉัตร โตษยานนท์
ร่วมแสดงมุทิตาจิต 90 ปี ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) นพ.ทรงฉัตร โตษยานนท์ ...
2017-10-03 15:57:23
ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
29 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สโมสรนักศึกษา และ ตัวแทนผู้นำนักศึกษา ร่วมประ ...
2017-10-03 15:57:12
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560
12 กันยายน 2560 ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2017-10-02 11:45:34
ข่าวย้อนหลัง