หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2019-11-16 14:17:08
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสต ...
2019-11-16 14:12:21
นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเ ...
2019-11-15 16:27:17
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครา ...
2019-11-15 16:25:24
โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสต ...
2019-11-15 16:23:54
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยงานต่างๆ ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์พัฒน์พงศ์ กมลดิลก และ อาจารย์ประดับเพชร ครุธช่างทอง อาจารย์ประจำสาขาวิช ...
2019-11-15 16:22:07
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ธัญญะ พรหมศร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสต ...
2019-11-15 16:20:31
คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร วิทยาลัยสหเวชศาส ...
2019-11-15 16:18:33
ประกวดแข่งขันแก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสม ...
2019-11-15 16:16:50
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป ...
2019-11-15 16:14:31
ข่าวย้อนหลัง