หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมทีมประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์วรรณี พรมด้าว ประชุมทีมประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25 ...
2019-11-16 16:38:46
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 159 ปี
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม ...
2019-11-16 16:37:20
โครงการสนับสนุนวันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ธัญญะ พรหมศร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์พร้อมด้วยค ...
2019-11-16 16:35:51
การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง งบประมาณ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท ...
2019-11-16 16:34:08
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-11-16 16:32:22
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2019-11-16 16:30:44
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2019-11-16 16:28:55
กิจกรรมกับผู้สูงอายุในการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณ ...
2019-11-16 16:26:59
เรียนปฎิบัติการใช้ Selective และ Differential media ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิ ...
2019-11-16 16:24:33
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2019-11-16 16:21:34
ข่าวย้อนหลัง