หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกชั้นปี ออกพื้นที่จิตอาสาและได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาใช้จริง
นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกชั้นปี ออกพื้นที่จิตอาสาและได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาใช ...
2019-12-23 12:16:09
รางวัลชนะเลิศ best of the best และโล่ห์รางวัลในด้านสวยดี จากผลิตภัณฑ์ เซรั่มเห็ด 3 ชนิด ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กลุ่มซุปเปอร์เห็ด ได้รับรางวัลชนะเลิ ...
2019-11-16 16:53:52
รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสถาบันการศ ...
2019-11-16 16:52:31
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพฯ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์วีณา จันทรสมโภชน์ พร้อมด้วย อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท สาขาวิชาการจัดกา ...
2019-11-16 16:51:04
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และ ...
2019-11-16 16:49:33
กิจกรรมฝีมือ “เดคูพาจ” การออกแบบลวดลายต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-11-16 16:47:59
เตรียมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์วรรณี พรมด้าว ประชุมทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แต่ละสาขาวิชาฯ เพื่อเตร ...
2019-11-16 16:46:35
อบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจว่าจะมีวิธีทวนสอบฯ ได้อย่างไรบ้าง จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2019-11-16 16:44:53
นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ น ...
2019-11-16 16:41:51
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ซึ่งได้รับรางวัล Best Of The Best ด้านสวยดี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะทำงานทีม ...
2019-11-16 16:40:26
ข่าวย้อนหลัง