หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ต้อนรับคณะดูงานด้านกัญชาเวชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 26 มกราคม 2565 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2022-01-27 13:52:18
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (กบว.) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 26 มกราคม 2565 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2022-01-27 13:50:57
ลงพื้นที่สำรวจยุงก้นปล่องพาหะและเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในพื้นที่เขตชายแดนไทยพม่า กระบุรี จังหวัดระนอง
วันที่ 24-25 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ทนพญ. ...
2022-01-27 13:49:25
ประชุมออนไลน์ ผ่าน google meet กับคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 25 มกราคม 2565 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2022-01-27 13:48:05
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 24 มกราคม 2565 ประมวลภาพ การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ป ...
2022-01-27 13:46:43
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2021-11-25 09:43:51
ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงฝึกประสบกาณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเ ...
2021-11-23 09:31:56
เข้าประชุมเพื่อรับการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดี วิทย ...
2021-11-23 09:30:29
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
วันที่  15-19 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำส ...
2021-11-22 09:47:37
ประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Experts’ meeting) ครั้งที่ ๒
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2021-11-22 09:46:11
ข่าวย้อนหลัง