หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติงานราชการและเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อ ...
2023-05-15 13:21:48
“อบรมการทำบรรจุภัณฑ์ก้อนถ่านดับกลิ่นจากผลจาก”
วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา เพียรจริง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมช ...
2023-05-15 13:19:23
ร่วมเสวนาเรื่อง การทดลองทำก้อนถ่านดับกลิ่นจากผลจากเหลือทิ้ง และการเผาในเตาเผาแบบอับอากาศ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา เพียรจริง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุม ...
2023-05-15 13:18:01
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รั ...
2023-05-15 13:16:40
ประชุมระบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม ...
2023-05-15 13:14:57
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษา ...
2023-05-15 13:13:53
พิธีเปิดโครงการ “จีอีวิถีใหม่” (Gen-Ed Release 2023)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาก ...
2023-05-15 13:12:44
ร่วมเป็นคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4-3 วิทยาลั ...
2023-05-15 13:11:01
ร่วมอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งล่วงหน้า ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภา ...
2023-05-15 13:09:34
ข่าวย้อนหลัง