หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พิธีวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ...
2024-07-18 15:05:24
เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 13 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00 น.อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริการ พร้อมด้วยผู้บริห ...
2024-07-18 15:04:19
“การจัดนิทรรศการหน่วย อว. Fair 2024”
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยา ...
2024-07-18 15:03:09
งานมหกรรมที่รวมสหวิทยาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาที่มีคุณภาพด้าน Soft power ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยา ...
2024-07-18 15:01:53
เปิดเทอมวันแรกของภาคการศึกษาที่ 1/2567
วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 เปิดเทอรมวันแรก ประจำปีการศึกษา 2567รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณ ...
2024-07-18 15:00:08
เยี่ยมนักศึกษาและร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยา ...
2024-07-18 14:58:45
การลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยา ...
2024-07-18 14:57:21
สอบโครงร่างวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิ ...
2024-07-18 14:55:59
โครงการ “Big Cleaning Day”
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาว ...
2024-07-18 14:54:44
การต้อนรับ นางพรรณี วัตราเศรษฐ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ
วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณวิมล เมฆวิล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด ...
2024-07-18 14:53:11
ข่าวย้อนหลัง