หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวน จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
วันที่ 7 มีนาคม 2567  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยส ...
2024-03-18 16:41:43
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแผนกห้องตรวจศัลยกรรม โดยสิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ บันทึกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยลงระบบ
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567นางสาวฮาซานะห์ เจ๊ะดิง และนางสาวอารียา กลิ่นตลบ นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุกา ...
2024-03-18 16:40:28
ศึกษาดูงานและเรียนปฏิบัติการรายวิชากายวิภาคศาสตร์
วันที่ 6 มีนาคม 2567 อาจารย์วิจิตรา ประสาทแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ...
2024-03-18 16:39:17
เข้าร่วมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ...
2024-03-18 16:38:03
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2567
วันที่ 11 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2024-03-18 16:36:26
ฝึกปฏิบัติภาคสนามในหัวข้อ การศึกษาชีววิทยาของยุงก้นปล่องพาหะนำโรคมาลาเรียในภาคสนาม ในรายวิชาPHP2307
วันที่ 11 มีนาคม 2567อาจารย์เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมส ...
2024-03-18 16:34:59
ฝึกปฏิบัติภาคสนามในหัวข้อ การสำรวจข้อมูลยุงพาหะนำโรคและการเก็บรวบรวมตัวอย่างยุงพาหะนำโรคเพื่อใช้ในการวิจัย
วันที่ 11 มีนาคม 2567อาจารย์เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมส ...
2024-03-18 16:33:42
กีฬาสีกระชับมิตร SKM Sport Day ครั้งที่ 1
วันที่ 8 มีนาคม 2567รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2024-03-18 16:32:25
นิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเน้นในการฝึกให้ครบองค์ประกอบ 4 ด้าน คืองานเลขานุการการแพทย์
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกั ...
2024-03-18 16:31:05
ข่าวย้อนหลัง