หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำยาบ้วนปาก”
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-12-15 13:30:44
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “DSPM ประเมินพัฒนาเด็กเติบโตสมวัย”
4 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2018-12-15 13:27:21
สอบปฏิบัติในวิชา หัตถเวชกรรมไทย 1
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2 วิยาลัยสหเวชศาสตร์ สอบปฏิบัติในวิชา หัตถเ ...
2018-12-15 13:24:08
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ “TAN LAND”
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ...
2018-12-15 13:17:25
“สอบปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพ และการพันผ้า” ในรายวิชาการเคหะพยาบาลและการปฐมพยาบาล (Home Nursing and First Aid)
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-12-15 13:13:53
การนวดพื้นฐานบ่า ในวิชาหัตถเวชกรรมไทย 1
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-12-15 13:11:33
กิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทย ...
2018-12-15 12:28:47
Active Learning สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 Active Learning สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์แสงสิท ...
2018-12-15 12:19:09
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทำการวิจัยเจล ด้วยการสกัดสารจากแตงกวา และใบบัวบก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทำการวิจัยเจล ด้วยการสกั ...
2018-12-15 12:13:02
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม ทำการวิจัยค้นคว้าระเหยสารเอทานอลด้วยเครื่อง Rotary Evaporator
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม ทำการวิจั ...
2018-12-15 12:11:40
ข่าวย้อนหลัง