หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

การนวดพื้นฐานบ่า ในวิชาหัตถเวชกรรมไทย 1
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-12-15 13:11:33
กิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทย ...
2018-12-15 12:28:47
Active Learning สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 Active Learning สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์แสงสิท ...
2018-12-15 12:19:09
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทำการวิจัยเจล ด้วยการสกัดสารจากแตงกวา และใบบัวบก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทำการวิจัยเจล ด้วยการสกั ...
2018-12-15 12:13:02
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม ทำการวิจัยค้นคว้าระเหยสารเอทานอลด้วยเครื่อง Rotary Evaporator
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม ทำการวิจั ...
2018-12-15 12:11:40
ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางสาวญาณิศา บุญเกื้อ นายกสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาว ...
2018-12-15 12:07:08
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวทางกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข ...
2018-12-15 12:02:53
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม ชื่อชุด Love you more than anyone
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ...
2018-12-15 11:46:14
นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ในชื่อชุด " เกี่ยว"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ...
2018-12-15 11:41:14
วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สอนการนวดพื้นฐานท้อง ในวิชา หัตถเวชกรรมไทย 1
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาล ...
2018-12-14 15:45:25
ข่าวย้อนหลัง