หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์ฯ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 18 มีนาคม 2564  อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและอาจารย์ ...
2021-06-27 15:02:04
“วรรณี” นำว่าที่..คุณหมอ (พท.ป.) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 อาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศ ...
2021-06-27 14:59:40
“ดร.สุวดี” ผุดไอเดีย “น้ำอบ กัญชา...ลัลลา พาสุขใจ ”
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2021-06-27 14:58:12
“ธรรมศักดิ์” เร่งปรับแผนงานสาขา...เน้น “เสริมความรู้แก่นักศึกษา...และลงมือปฏิบัติจริง”
วันที่ 19 มีนาคม 1654 อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสต ...
2021-06-27 14:57:03
“ดวงพร” ปักหมุด..ทีมวิจัยลุย 6 พื้นที่..ยึดจ.สมุทรสงคราม
วันที่ 19 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ...
2021-06-27 14:55:55
ประชุมคณะทำงานโครงการ U2T ของตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
“ดวงพร” เข้ม งานวิจัยต้องบรรลุเป้าหมาย วางแผนขับเคลื่อนลงพื้นที่ จ.สมุทรสงครามวันที่ 18 ...
2021-06-27 14:54:22
อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
วันที่ 18 มีนาคม 2564 อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ วิทยาลัยสหเ ...
2021-06-27 14:51:21
อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน ได้รับเชิญให้ไปสอนนักศึกษาชั้นปีที่ื 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในรายวิชาสุคนธศาสตร์
วันที่ 17 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2021-06-27 14:50:01
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2021-06-27 14:48:28
ข่าวย้อนหลัง