หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ และการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นขึ้น
9 มีนาคม 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2018-03-15 13:42:54
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
6 มีนาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภ ...
2018-03-15 13:41:25
โครงการค่ายอาสาพัฒนาบริการชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม น ...
2018-03-15 13:38:26
โครงการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 29 “ 80 ปี ศักดิ์ศรีแห่งสวนสุนันทา ”
24 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เ ...
2018-03-15 13:36:47
“การป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลงในผู้สูงอายุ”
8 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลผู้สู ...
2018-02-26 11:05:57
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบุคลากรจากกองบริการวิชาการการศึกษา เข้าประชุมหารือทางวิชาการ ตามโครงการวิชาการสัญจร ประจำปี 2561
8 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจ ...
2018-02-26 11:03:47
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี นาย ...
2018-02-26 11:01:26
“โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและวิธีการดูแลผู้สูงอายุ”
9 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์จีราภา ปัญญากำพล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลผู้สูงอาย ...
2018-02-26 10:59:10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
9 กุมภาพันธ์ 2561 ร.ต.อ.หญิงปวันรัตน์ ศรีคำ จากสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ให้เกียรติ บรรยายใน ...
2018-02-26 10:56:26
ข่าวย้อนหลัง