หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6 กันยายน 2560 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจเอก ...
2017-10-02 11:04:41
ฝึกการเย็บแผลเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
26 กันยายน 2560 อาจารย์ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์ และ อาจารย์ธรรมศักดิ์ สายแก้ว ฝึกการเย็บแผลเบื้องต้น ...
2017-10-02 11:00:11
ฝึกปฏิบัติการทดสอบตรวจหาสารคาร์โบไฮเดรต จากพืชชนิดต่างๆ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฝึกปฏิบัติการทดสอบตรวจหาสารคาร์โบไฮเดรต จากพืชชนิ ...
2017-10-02 10:57:26
ฝึกปฎิบัติการทางชีววิทยา เรื่องการแบ่งเซลล์ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1
13 กันยายน 2560 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยอาจารย์เพียงเพ็ญ ภักดีกำจร และ ...
2017-10-02 10:46:32
บริการแจกบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
20-21 กันยายน 2560 นางสาวสุภิตา สุยพงษ์พันธ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี จังหวัดสมุทรสงคราม ให ...
2017-10-02 10:43:49
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เตรียมความพร้ ...
2017-10-02 10:40:01
ข่าวย้อนหลัง