หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตตำรับยา อาหารและเครื่องสำอาง จากส่วนต่างๆของกัญชา
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม และคณาจารย์กัญชาเวชศาสตร์ ...
2021-11-22 09:44:44
ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T
18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยแล ...
2021-11-22 09:43:21
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสห ...
2021-11-22 09:41:33
บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างเครือข่าย” หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นรุ่นที่ 9
วันที่ 19 พฤศจิการยน 2564 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2021-11-22 09:40:14
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2564
18 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2021-11-22 09:37:49
ประชุมชี้แจงเหตุผลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิ ...
2021-11-18 21:46:45
จัดอบรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากชะครามเพื่อยกระดับอาชีพ งบประมาณจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.พท.ป.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ...
2021-11-18 09:23:39
ประชุมและวางแผนการทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบร ...
2021-11-18 09:24:25
ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนท่าทราย จังหวัดนครนายก
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ วิท ...
2021-11-17 20:48:04
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิท ...
2021-11-17 20:46:29
ข่าวย้อนหลัง