หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุท ...
2017-11-17 11:43:16
วันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสม ...
2017-11-17 11:42:45
งานสุนันทารำลึก ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2017-11-17 11:41:28
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
9 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิ ...
2017-11-17 11:43:52
กิจกรรมวันลอยกระทง
3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2017-11-08 17:53:54
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปักแนวไม้ไผ่กับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
18 ตุลาคม 2560 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังห ...
2017-11-08 10:42:22
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2017-11-08 10:41:19
อาจารย์วรรธนะพรมดู่ครูสอนวิชาชีพชั้นปีที่ 1
2 ตุลาคม 2560 อาจารย์วรรธนะพรมดู่ครูสอนวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศูนย์การศึกษาจ ...
2017-11-01 13:45:46
ประชุมหารือความร่วมมือและศึกษาดูงาน (MOM) ระหว่างวิทยาลัยสหเวชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
29 กันยายน 2560 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานประชุมหารือความร่วมมือ ...
2017-10-03 16:11:57
พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย
24 กันยายน 2560 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2017-10-03 16:09:21
ข่าวย้อนหลัง