" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขา
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอา ...
2018-01-18 12:58:31
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ชุมชน
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคณาจารย์วิทยาลัยสหเวชศาส ...
2018-01-18 12:57:19
โครงการบริการวิชาการสำหรับผู้สูงอายุในการออกกำลังกาย
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล อาจารย์สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาส ...
2018-01-18 12:56:05
โครงการสุขศึกษาในโรงเรียน หัวข้อ สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลเด็ก วิทยาลัยสหเวชศา ...
2018-01-18 12:54:50
โครงการสุขศึกษาในโรงเรียน หัวข้อ สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลเด็ก วิทยาลัยสหเวชศา ...
2018-01-18 12:53:16
โครงการฝึกคัดกรองสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมนันทนาการฝึกสมองกระตุ้นการรู้คิด
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลเด็ก วิทยาลัยสหเวชศา ...
2018-01-18 12:51:22
โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 80 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ผศ.พิเศษ.ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2018-01-08 09:09:56
มหานคร สมุนไพรไทย
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผศ.พิเศษ. ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2017-12-25 11:35:20
การบรรยายพิเศษ อ. Peter
เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษโดย Professor Emeritus Dr. Peter Thomas Sherwood, ...
2017-12-25 11:33:33
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 13/2560
21 ธ.ค. 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมบ ...
2017-12-25 11:31:30
ข่าวย้อนหลัง