" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-06-07 12:21:11
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-06-07 12:19:44
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลังการฝึกที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 10 แห่ง
เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-06-07 12:16:52
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง ปี 2561
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์กล้าณรงค์  วงศ์พิทักษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศา ...
2018-06-07 12:14:54
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริ ...
2018-06-07 12:11:07
ขอขอบคุณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน จากกระทรวงสาธารณสุข
4 มิถุนายน 2561 ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2018-06-07 12:09:17
นางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นักกีฬายูยิตสู สวนสุนันทา เข้าชิงสิทธิ์เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ ให้กับนางสาวกมลวรรณ อัค ...
2018-06-07 12:07:41
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
15 พฤษภาคม 2561 รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร ...
2018-06-07 12:05:57
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์
16 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2018-06-07 12:03:49
ประชุมสรุปการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 และเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561
28 พฤษภาคม 2561 นางสาวอรปรียา สิทธิ นายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งปร ...
2018-06-07 12:02:04
ข่าวย้อนหลัง