ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์


องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในจังหวัดสมุทรสงคราม และการลดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

วีดิทัศน์การทำสบู่แตงกวา : Link
วีดิทัศน์แชมพูมะ(good)กรูด : Link
วีดิทัศน์เจลเปลือกมังคุด : Link
วีดิทัศน์เจลสมุนไพร :
Link