หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาฯและผู้แทนสาขาฯ เพื่อชี้แจงข้อมูลจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 2566
วันที่ 6 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยา ...
2023-09-12 11:14:27
โครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบ 2566
วันที่ 1 กันยายน 2566อาจารย์ ดร.สุวดี โชคชัยสิริ หัวหน้าสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม ...
2023-09-12 11:13:13
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกชมรม” ซึ่งมีชมรมต่างๆมากมายให้นักศึกษาได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยส ...
2023-09-12 11:12:02
นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ ซึ่งนักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2566นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ ...
2023-09-12 11:10:45
นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ ซึ่งนักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ
วันที่ 30 สิงหาคม 2566นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ ...
2023-09-12 11:09:17
กิจกรรม “PHP Ambassador 2023 ทูตสร้างสุข”
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 (EP 1/2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อม ...
2023-09-12 11:08:27
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไลฟ์สด เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร อุ่นประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุกา ...
2023-09-12 11:05:31
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชาคมสวนสุนันทา ทุกหน่วยงาน พร้อมใจเสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย หนึ่งเดียวคนนี้เป็นนา ...
2023-09-12 11:04:23
เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เทคนิคการจดบันทึก และการเขียนรายงานการประชุม”
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยา ...
2023-09-12 11:02:56
ข่าวย้อนหลัง