" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การต้อนรับ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2560
การต้อนรับ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:21:41

18 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงานพัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 การเขียนหมายเลขกำกับบนตัวครุภัณฑ์ตรงตามทะเบียนคุมครุภัณฑ์และใบขอเบิกครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม