" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-04-17 10:48:56

20 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพส่งเสริมให้นักศึกษานำกระบวนการประกันคุณภาพ ไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาและมีเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้