หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร้อยเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขประชุมสาขาฯ เรื่องการเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Google Meet
ร้อยเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขประชุมสาขาฯ เรื่องการเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 03:06:40


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ร้อยเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประชุมสาขาฯ เรื่องการเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Google Meet โดยการประชุมครั้งนี้เป็น การติดตามความก้าวหน้าในการสรุปข้อมูลด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการสาขาฯ และด้านอื่น ๆ เพื่อจัดทำ มคอ.7 

#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th