หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็น เกี่ยวกับข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ผ่านระบบออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็น เกี่ยวกับข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:52:05


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ธรรมศักดิ์สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็น เกี่ยวกับข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ผ่านระบบออนไลน์

#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th