หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามเสนอนำผลงานด้านสุขภาพ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามเสนอนำผลงานด้านสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:33:16


วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ดร.ณัษฐา กิจประเทือง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานสัมมนาทางวิชาการของสาขา มีการนำผลงานด้านสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ 3 และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น และนักศึกษาที่มีความประพฤติดีในด้านต่างๆ โดยมีอาจารย์ในสาขาทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอขอบคุณ 

1. ผศ.ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

2. อ.สุรีย์วรรณ สีลาดเลา   อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

3. ดร.ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์  ข้าราชการบำนาญ 

4. คุณเกวลี ชื่นสงวน   ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม 

5. นายสุรวุฒิ สุกสี     ผู้ประกอบการส่วนตัว 

ที่ให้เกียรติมาร่วมพิจารณาผลงานของนักศึกษาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th