หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
รับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:45:03

วันที่ 8 มีนาคม 2566 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และอาจารย์นิวัฒน์ ทรงศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

????????ทั้งนี้นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมศ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

????????ได้มอบหมายให้ นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สรุปผลการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 

????????และยังได้รับเกียรติจากพ.อ.นพ.ศิวพล บุญรินทร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา ในโอกาสจบการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 

????????ขอขอบคุณ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และแหล่งฝึกร่วมวิพากษ์ผลการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษา 

????ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด