หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชุมชน ชั้นปีที่ 3ใช้หลักธรรมานามัย กายานามัย (Healthy body) คือการดูแลให้เกิดอนามัยของกาย กายที่อยู่เฉยจะล้าและเสื่อมต้องให้กายได้รับการกระตุ้นที่พอเหมาะ
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชุมชน ชั้นปีที่ 3ใช้หลักธรรมานามัย กายานามัย (Healthy body) คือการดูแลให้เกิดอนามัยของกาย กายที่อยู่เฉยจะล้าและเสื่อมต้องให้กายได้รับการกระตุ้นที่พอเหมาะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:42:21

วันที่ 9 มีนาคม 2566 

????????อาจารย์ พท.ป.ธันษ์ญพัศษ์ มนุษย์ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️ฝึกให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชุมชน ชั้นปีที่ 3ใช้หลักธรรมานามัย กายานามัย (Healthy body) คือการดูแลให้เกิดอนามัยของกาย กายที่อยู่เฉยจะล้าและเสื่อมต้องให้กายได้รับการกระตุ้นที่พอเหมาะ

????????ตามที่ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ได้แนะนำกายบริหารไว้หลายรูปแบบ การดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย  หัวข้อ การดูแลสุขภาพญาติผู้ป่วย