หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกัญชาเวชศาสตร์ (Hi-CANN) ซึ่งต้องลงภาคปฏิบัติ ทำ work shop ที่ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่ม ตามฐานการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง
การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกัญชาเวชศาสตร์ (Hi-CANN) ซึ่งต้องลงภาคปฏิบัติ ทำ work shop ที่ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่ม ตามฐานการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:20:28

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????เปิดเผยถึงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกัญชาเวชศาสตร์ (Hi-CANN)  ซึ่งต้องลงภาคปฏิบัติ ทำ work shop ที่ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่ม ตามฐานการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง ดังนี้ 

✍️WorkShop ที่ 1 เรื่องการวิเคราะห์สารประกอบระเหยง่ายในกัญชาโดยไม่กำหนดเป้าหมายด้วยวิธี GC-MS และTHC โดย วิธี HPLC (Untargeted analysis of volatile compounds in Cannabis with GC-MS & THC analysis by HPLC) โดย ผศ. ดร.ชฎิล กุลสิงห์

✍️Work Shop ที่ 2 เรื่องการศึกษาและปฏิบัติการสกัด สารจากกัญชาเบื้องต้น การแยกสารจากช่อดอกกัญชา และผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยเทคนิค TLC (Thin-Layer Chromatography) และ NMR Spectroscopy (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy) โดย รศ.ดร.สุรชัย พรภคกุล

????????โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วรวีห์ โฮเว่น หัวหน้าภาควิชาเคมี และศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ก๊กผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้การต้อนรับและดูแลตลอดการ Work Shop ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง