หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:13:58

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 

มีวาระสำคัญเพื่อรับทราบและพิจารณา ดังนี้ 

????การนำระบบ EdPex เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

????สรุปรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ร้านตำรับวังสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์(ประจำเดือนธันวาคม)

????การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

????ผลการดำเนินงานปรับปรุงโรงพยาบาลการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์บูรณาการ และห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

????การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

“การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำนโยบายและมติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยถ่ายทอดลงสู่ผู้บริหาร และคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และจะได้ติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาอีกด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด