หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:58:40

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

????????โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝายบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม 

????ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ วาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ รูปแบบของการจัดงาน รางวัลสำหรับบุคลากรดีเด่น ของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่บุคลากร สถานที่ วันและเวลา บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์