หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:50:04

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขต สถาบันและวิทยาลัย

????ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

????ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และโรงปลูกกัญชาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันและวิทยาลัยในวิทยาเขตสมุทรสงครามให้เจริญก้าวหน้า สามารถให้บริการแก่ผู้สูงวัย ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพพยาบาล แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน สาธารณสุขศาสตร์ เลขานุการการแพทย์และการสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม และกัญชาเวชศาสตร์